PRAVILNIK O POSLOVANJU I ODNOSU SA KLIJENTIMA

PRAVILNIK O POSLOVANJU I ODNOSU SA KLIJENTIMA

OBIM PRAVILNIKA

Ovaj pravilnik o uslovima korišćenja („Pravilnik“” Ugovor”) između Agencije Costrategist („mi“, „nas“, „naš“) i Vas („vi“”Vas””vas””klijent”) reguliše vaše korišćenje www.costrategist.rs i drugih sajtova čiji je vlasnik Costrategist zajedno sa svim informacijama, sadržajem, proizvodima, materijalima i uslugama koje smo vam učinili dostupnim od strane nas i/ili trećih strana (koje će se zajedno sa Costrategist web lokacijama zajednički nazivati ” Usluge”).

Korišćenjem ili na drugi način pristupanjem Uslugama ili bilo kojoj njihovoj komponenti, na bilo koji način, saglasni ste da ćete biti obavezani i da se pridržavate odredbi i uslova ovog Pravilnika. Ako se ne slažete sa ovim Pravilnikom, nemojte pristupati ili koristiti Usluge ni na koji način.

Kada govorimo o „korišćenju“ Usluga u ovom Pravilniku, mislimo na svaki stvarni ili pokušaj pristupa ili korišćenja Usluga, uključujući, bez ograničenja, svaki prenos, razmenu informacija ili komunikaciju u vezi sa Uslugama. Ovi uslovi i odredbe, zajedno sa bilo kojim drugim uslovima korišćenja koji se primenjuju na druge web-sajtove u vlasništvu ili pod kontrolom Costrategist-a, kao što je izričito navedeno na takvim sajtovima, i bilo koje druge politike, pravila i odredbe koje su opisane, povezane ili na koji se drugi način pozivaju i koje čine deo ovog Pravilnika, uključujući, bez ograničenja, našu Politiku privatnosti, čini ceo ugovor između Vas i nas, zamenjujući sva prethodna ili nedosledna razumevanja, izjave ili sporazume u vezi sa Uslugama.

 1. LINKOVI

Usluge mogu da obezbede, ili treća lica mogu da obezbede, veze ka drugim web lokacijama ili resursima. Pošto nemamo kontrolu nad takvim sajtovima i resursima, prihvatate i slažete se da nismo odgovorni za dostupnost takvih spoljnih sajtova ili resursa, i da ne podržavamo i nismo odgovorni za bilo koji sadržaj, oglašavanje, proizvode, usluge ili drugi materijali koji su dostupni preko takvih sajtova ili resursa. Dalje potvrđujete i slažete se da nećemo biti odgovorni, direktno ili indirektno, za bilo kakvu štetu ili gubitak prouzrokovan ili navodno uzrokovan korišćenjem ili oslanjanjem na bilo koji takav sadržaj, robu ili usluge koji su dostupni na ili preko bilo kojeg takvog sajta ili resursa.

 1. SPOROVI

Ovaj Pravilnik i vaše korišćenje Usluga će se tumačiti i regulisati materijalnim zakonima Republike Srbije. Saglasni ste da će isključiva nadležnost i mesto za bilo koji spor sa Costrategist ili njegovim davaocima licenci, ili bilo kojim od njihovih povezanih lica, službenika, direktora, zaposlenih, ugovarača, agenata, predstavnika ili dobavljača, koji proizilaze iz ili na bilo koji način u vezi sa ovim Ugovorom, ostati u saveznim i državnim sudovima koji zasedaju u Republici Srbiji. Vi izričito pristajete na vršenje lične nadležnosti od strane takvih sudova i saglasni ste da nećete imati prigovor na nadležnost ili mesto u takvim sudovima na osnovu nedostatka lične nadležnosti.

 1. ODŠTETA

Saglasni ste da ćete braniti, obeštetiti i držati nas bezopasnim od bilo kakvih gubitaka, troškova ili štete (uključujući advokatske honorare, honorare veštaka i druge razumne troškove sudskog postupka) koji proističu iz, nastali kao rezultat ili na bilo koji način u vezi sa bilo kojim potraživanjem ili radnjom na osnovu vašeg kršenja odredbi i uslova ovog Pravilnika/Ugovora. Možemo, ako je potrebno, učestvovati u odbrani bilo koje takve tvrdnje ili radnje I u svim pregovorima za njihovo rešavanje ili kompromis. Nikakvo poravnanje koje može negativno uticati na naša prava ili obaveze neće biti izvršeno bez našeg prethodnog pismenog odobrenja. Zadržavamo pravo, o svom trošku i uz obaveštenje koje ste dobili, da preuzmemo isključivu odbranu i kontrolu nad svakim takvim potraživanjem ili radnjom i tada će vaša odgovarajuća obaveza obeštećenja prestati.

 1. PREKID

Možemo da raskinemo ovaj Ugovor, ograničimo, suspendujemo ili ukinemo vaš pristup i korišćenje Usluga odmah i bez obaveštenja ili odgovornosti, sa ili bez razloga, i neće ograničiti bilo koja druga prava ili pravni lek koji su nam dostupni. Možete da raskinete ovaj Ugovor tako što ćete nam poslati pismeno obaveštenje o svom raskidu i prestanku korišćenja ili pristupa Uslugama. Raskid je vaše jedino pravo i isključivi pravni lek ako niste zadovoljni Uslugama. Na dan stupanja na snagu svakog takvog raskida, vaše pravo na pristup i korišćenje Usluga će odmah prestati.

 1. OSTALO

Ovaj Ugovor niko ne može menjati osim u pisanoj formi potpisan od strane ovlašćenog službenika Costrategist-a. Nijedan propust ili kašnjenje u sprovođenju bilo koje odredbe, korišćenje bilo koje opcije ili zahtevanje izvršenja, neće se tumačiti kao odricanje od tog ili bilo kog drugog prava u vezi sa ovim Ugovorom. Ne možete ustupiti svoja prava po ovom Ugovoru bez naše prethodne pismene dozvole i svaki Vaš pokušaj da to učinite biće nevažeći. Ako se bilo koji uslov ovog Ugovora smatra nevažećim, nezakonitim ili neprimenljivim, to neće uticati na preostale delove. Svaka odredba ovog Ugovora koja po svojoj prirodi mora da preživi prestanak ovog Ugovora da bi se primenilo njegovo značenje, nadživeće i takav raskid.

POLITIKA PRIVATNOSTI

U ovoj Izjavi o privatnosti postavljamo Costrategist-ovu politiku privatnosti u vezi sa ličnim podacima koje prikupljamo na mreži.

 1. LIČNI PODACI

„Lični podaci“ su sve informacije koje nam omogućavaju da vas identifikujemo, direktno ili indirektno, pozivanjem na identifikator kao što je vaše ime, identifikacioni broj, podaci o lokaciji, onlajn identifikator ili jedan ili više faktora specifičnih za Vas. Lični podaci obuhvataju „osetljive lične podatke, ali isključuju anonimne informacije ili informacije kojima je identitet pojedinca trajno uklonjen.

Vaše korišćenje Costrategist veb lokacija i/ili pružanje Vaših ličnih podataka ili osetljivih ličnih podataka Costrategist-u predstavlja Vašu saglasnost za korišćenje, skladištenje, obradu i prenos tih informacija u skladu sa ovom Izjavom o privatnosti.

 1. PROMENE IZJAVE O PRIVATNOSTI

Ažuriraćemo ovu Izjavu o privatnosti s vremena na vreme.

Ako u bilo kom trenutku odlučimo da koristimo lične podatke na način koji je materijalno drugačiji od onog koji je naveden u vreme kada su prikupljeni, nastojaćemo da vas obavestimo o takvim promenama pre nego što ih primenite.

 1. PITANJA

Da li delimo informacije sa trećim licima?

Lične podatke prikupljene preko Costrategist veb stranica generalno prikuplja i održava isključivo Costrategist ili njegovi ugovorni dobavljači.

Ako imate bilo kakvih pitanja ili pritužbi u vezi sa ovom Izjavom o privatnosti ili sadržajem pravilnika, kontaktirajte nas na info@costrategist.rs ili putem drugih službeno objavljenih mejlova.

Pravilnik

Član 1

Ovim pravilnikom o poslovanju i odnosima sa klijentima (dalje: Pravilnik), uređuje se način poslovanja agencije, odnosi sa klijentima, prava i obaveze agencije i klijenata.

Član 2

Delatnost agencije, predstavlja konsalting vezan za zaradu od kuće, zaradu preko interneta, obavljanje poslova preko interneta, frilensing usluge i finansijski konsalting.

Član 3

Poslovanje agencije vrši se putem veb sajta, poslovnog mejla i društvenih mreža.
Agencija posluje samo online to jest virtuelno, nema poslovne prostorije za prijem i rad sa klijentima.

Neposredan kontakt sa klijentima  je isključen.

Agencija se bavi pružanjem usluga koje klijentima donose informacije kako da posluju preko interneta, pronalazi sidejob varijantu zarade od kuće bez radnog odnosa, pomaže klijentima da ostvare i realizuju svoje potraživanje.

Član 4

Agencija garantuje zaštitu podataka svim klijentima u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Svi klijenti su anonimni jedni drugima i javnosti.

Član 5

Agencija ima zaključene ugovore o poslovnoj tehničkoj saradnji sa vise domaćih i stranih agencija sve u cilju poboljšavanja pruženih usluga klijentima.

Član 6

Agencija se ne bavi zapošljavanjem, zaključenjem ugovora o radu, zasnivanjem radnog odnosa sa klijentima u smislu odredaba Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US, 113/2017 i 95/2018 – autentično tumačenje)

Član 7

Agencija u svojoj ponudi sadrži 6 paketa usluga.

Agencija klijentima nudi sledeće pakete usluga:

 1. BASIC PAKET – CENA 50,00€ / 6.000,00din

Zarada na ovom paketu varira do 300,00 -450,00. Agencija ne garantuje za navedene iznose zarade jer je najbitniji trud, rad i zalaganje samog klijenta. Ostatak podataka o ovom paketu ostaje anoniman i dostupan je samo klijentima agencije.

 1. PROFESSIONAL PAKET – CENA 150,00€ / 18.000,00din

Zarada na ovom paketu varira do 650,00 – 800,00. Agencija ne garantuje za navedene iznose zarade jer je najbitniji trud, rad i zalaganje samog klijenta. Ostatak podataka o ovom paketu ostaje anoniman i dostupan je samo klijentima agencije.

 1. BUSINESS PAKET – CENA 250,00€ / 30.000,00din

Zarada na ovom paketu varira do 850,00€ – 1100,00. Agencija ne garantuje za navedene iznose zarade jer je najbitniji trud, rad i zalaganje samog klijenta. Ostatak podataka o ovom paketu ostaje anoniman i dostupan je samo klijentima agencije.

 1. DIAMOND PAKET – CENA 350,00€ / 42.000,00din

Zarada na ovom paketu varira do 1200,00€ – 1600,00Agencija ne garantuje za navedene iznose zarade jer je najbitniji trud, rad i zalaganje samog klijenta. Ostatak podataka o ovom paketu ostaje anoniman i dostupan je samo klijentima agencije.

 1. ELITE PAKET – CENA 500,00€ / 60.000,00din

Zarada na ovom paketu varira do 1750,00€ – 1950,00. Agencija ne garantuje za navedene iznose zarade jer je najbitniji trud, rad i zalaganje samog klijenta. Ostatak podataka o ovom paketu ostaje anoniman i dostupan je samo klijentima agencije.

 1. STRATEGIST PAKET – CENA 850,00€ / 100.000,00din

Zarada na ovom paketu varira do $2000,00.  Agencija ne garantuje za navedene iznose zarade jer je najbitniji trud, rad i zalaganje samog klijenta. Ostatak podataka o ovom paketu ostaje anoniman i dostupan je samo klijentima agencije.

Cene su korektno formulisane, navedeni iznosi zarada po paketu su izvučeni sa platformi, programa i ostalih elemenata stavki u paketima – gde te platforme tj. elementi garantuju navedene iznose, svaki paket sadrži 3-11 platformi,a iznos zarade po paketu je nastao izvlačenjem aritmetičke sredine.

Agencija se ne bavi proizvođenjem platformi i plasiranjem svojih platformi.

Agencija analizira, proverava, prati, samostalno testira, istražuje platforme te najbolje plasira i sastavlja pakete od njih.

Član 8

Agencija u poslovanju sa stranim sektorom kao usluge zadržava samo sledeće nabrojane pakete:
Business, Diamond, Elite i Strategist.

Član 9

Agencija garantuje zaradu svojim klijentima samo ukoliko na pravilan način prate instrukcije, izvršavanje zadataka, preporuke i pravilno koriste paket. Zarada nije zagarantovana ukoliko klijent ne posvećuje vreme, trud, angažovanje u koriščenje paketa prateći instrukcije.

Član 10

Agencija ne snosi odgovornost ukoliko klijent usled informatičke nepismenosti, neznanja, neinformisovanosti, neangažovanja ili drugih faktora ne uspe da zaradi novac u saradnji sa agencijom.

Član 11

Nije dozvoljen prelazak sa većeg paketa na manji ili sa manjeg na veći paket zbog konfiguracije klijenata u bazi podataka i zaštite strukture paketa koji je poslovna tajna.

Prelazak sa paketa na paket je moguć kad je update paketa ili ukoliko bude objavljen poziv za izmenu.

Član 12

Klijenti koji poseduju paket pored usluga koje se sadrže u paketu imaju pravo na korišćenje besplatnih kurseva i drugih projekata koje organizuje agencija shodno paketu koji klijent poseduje.

Član 13

Agencija svojim klijentima izdaje sertifikate o završetku (Certificate of completion). Sertifikat nije formalan dokument, ne predstavlja dokaz o završenoj edukaciji niti može uticati na buduće zaposlenje ili u druge klasifikacione svrhe.

Mogućnost je da klijent sertifikat dobije u štampanoj formi sa ramom na svoju kućnu adresu. Slanje, štampanje i izradu rama organizuje agencija.

Član 14

Sadržina paketa je najviše ispunjena instrukcijama za rad, obukom i asistencijom klijentu. Iz tog razloga klijentu nije potrebna asistencija ukoliko prati instrukcije. Agencija stoji na usluzi kao tehnička podrška ili kao savetnik u korišćenju paketa.

Član 15

Ukoliko klijent ne poštuje propisana pravila agencije i ne prati date instrukcije, agencija će sa njim prekinuti kontakt i neće ostvarivati saradnju i prepisku ubuduće.

Član 16

Povreda autorskog i prava predstavlja neovlašćeno vršenje bilo koje radnje koja je obuhvaćena isključivim pravom agencije, a posebno neovlašćeno prosleđivanje i javno objavljivanje paketa usluga,

Autorska prava Agencije vezane za pakete usluga iz člana 6 ovog Pravilnika su zaštićena u skladu sa odredbama  Zakona o autorskim i srodnim pravima (“Sl. glasnik RS”, br. 104/2009, 99/2011, 119/2012, 29/2016 – odluka US i 66/2019).

Autorska prava Agencije vezane za pakete usluga iz člana 6 ovog Pravilnika su zaštićena u skladu sa odredbama Krivičnog zakonika (“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 i 35/2019)

Protiv svakog lica koja izvrše povredu autorskog prava agencija će podneti Tužba  u smislu čl. 204. i 208.  Zakona o autorskim i srodnim pravima i krivična prijava u smislu čl.198-200 Krivičnog zakonika.

Član 17

Svim licima se skreće pažnja da ukoliko su im potrebne dodatne informacije za pružene usluge da se obrate agenciji.

Zabranjuje se i iznošenje bilo kakvih uvreda, psovki, pogrdnih reči,pretnji usled ne-informisanosti i svaki počinilac će biti prijavljen nadležnim organima i procesuiran.

Član 18

Agencija stalno stoji na usluzi i daje sve od sebe da svaki klijent bude zadovoljan. Agencija kroz svoje pakete i komunikaciju daje sve od sebe da ispoštuje svakog klijenta.

Član 19

Agencija vrši povraćaj novca samo ukoliko klijent ne otpakuje paket (ne otvori mejl sa pozivom za otvaranje paketa). 

Po zakonu o zaštiti potrošača Član 36. Izuzeci od prava na odustanak od ugovora – tačka 5. agencija nije u obavezi da vrši povraćaj novca klijentima. 

Član 20

Svaki pokušaj zloupotrebe paketa, kopiranja, preprodaje, namerne kupovine da bi se nakon toga tražio povraćaj novca i time nanela šteta agenciji, lažiranje podataka prilikom kupovine, vređanje, manipulisanje drugim ljudima i slične zloupotrebe kažnjavaju se u skladu sa zakonom Republike Srbije.

Član 21

Rok za slanje paketa nakon kupovine je do 14 dana.

Član 22

Svaki potencijalni klijent ili klijent obavezan je da ispoštuje redosled javljanja, slanja poruka, slanja dokumenata, informacija o uplati, dokazu uplate, odabira paketa i slična navođenja.

Svako ko ne bude poštovao redosled dobijen od agenta će čekati duži period od navedenog u članu 21.

Član 23

Plaćanjem paketa i slanjem uplatnice informacionom koordinatoru agencije, klijent potvđuje da je pročitao Pravilnik i da je saglasan sa svim njegovim odredbama.

Član 24

Ovaj pravilnik je objavljen na internet stranici agencije.

Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

___________________________________________________________________________________________________________________________                                             

Na osnovu odredaba Zakona o zaštiti potrošača (“Sl. glasnik RS“, br. 62/2014, 6/2016 – dr. zakon i 44/2018 – dr. zakon)  “PETAR KOTRBA PR KONSULTANTSKE USLUGE COSTRATEGIST BAČKA PALANKA” Bačka Palanka 21400, matični broj 65840847, PIB: 112054671, dana 21.3.2022. godine donosi sledeći:

PRAVILNIK O NAČINU REŠAVANJA REKLAMACIJA POTROŠAČA

Član 1.

1.1. Ovim Pravilnikom utvrđuje se postupak i način rešavanja po reklamaciji potrošača na nedostatke prodate robe, odnosno pružene usluge.

1.2. Potrošač ima pravo na podnošenje reklamacije u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača.

Član 2.

2.1. Reklamaciju na izvršenu uslugu korisnik izjavljuje putem slanja formulara koji se nalazi u paketu.

Član 3.

3.1. Agencija je dužna da potrošaču izda pisanu potvrdu o prijemu reklamacije i rešavanju reklamacije pristupi odmah i u roku od najkasnije 8 dana od prijema elektronskim putem obavesti korisnika o prihvatanju ili ne prihvatanju reklamacije.

3.2 Ukoliko je reklamacija prihvaćena, ista će biti rešena u periodu od 15 dana od dana podnošenja reklamacije.

Član 4.

4.1. Ukoliko agencija iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužna je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, a što se evidentira u evidenciji primljenih reklamacija.

4.2. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Član 5.

5.1. Agencija može da izjavi reklamaciju prodavcu radi ostvarivanja svojih prava iz člana 51. i člana 80. Zakona o zaštiti potrošača, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka.

5.2 Agencija može da izjavi reklamaciju prodavcu radi ostvarivanja svojih prava iz člana 53. Zakona o zaštiti potrošača u roku u kome je predviđena odgovornost prodavca po osnovu nesaobraznosti.

Član 6.

6.1. Agencija je dužna da vodi evidenciju primljenih reklamacija i da je čuva najmanje dve godine od dana podnošenja reklamacija potrošača. Prilikom obrade podataka o ličnosti potrošača, prodavac postupa u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

6.2 Evidencija o primljenim reklamacijama vodi se u obliku ukoričene knjige ili u elektronskom obliku i sadrži naročito ime i prezime podnosioca i datum prijema reklamacije, podatke o robi, kratkom opisu nesaobraznosti i zahtevu iz reklamacije, datumu izdavanja potvrde o prijemu reklamacije, odluci o odgovoru potrošaču, datumu dostavljanja te odluke, ugovorenom primerenom roku za rešavanje na koji se saglasio potrošač, načinu i datumu rešavanja reklamacije, kao i informacije o produžavanju roka za rešavanje reklamacije.

Član 7.

7.1. Agencija je dužna da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, obrazloženje ako ne prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača o načinu rešavanja i konkretan predlog u kom roku će i kako rešiti reklamaciju ukoliko je prihvata. Rok za rešavanje reklamacije ne može da bude duži od 15 dana.

7.2 Agencija je dužna da postupi u skladu sa odlukom i predlogom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost korisnika. Rok za rešavanje reklamacije prekida se kada potrošač primi odgovor prodavca iz stava 9. ovog člana i počinje da teče iznova kada prodavac primi izjašnjenje potrošača. Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor prodavca najkasnije u roku od tri dana od dana prijema odgovora prodavca. Ukoliko se potrošač u propisanom roku ne izjasni, smatraće se da nije saglasan sa predlogom prodavca iz stava 9. Zakona o zaštiti potrošača.

Član 8.

8.1. Ukoliko prodavac odbije reklamaciju, dužan je da potrošača obavesti o mogućnosti rešavanja spora vansudskim putem i o nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova.

Član 9.

9.1. Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja