PRAVILNIK O POSLOVANJU I ODNOSU SA KLIJENTIMA

PRAVILNIK O POSLOVANJU I ODNOSU SA KLIJENTIMA

OBIM PRAVILNIKA

Ovaj pravilnik o uslovima korišćenja („Pravilnik“” Ugovor”) između Agencije Costrategist („mi“, „nas“, „naš“ ili „COS“) i Vas („vi“”Vas””vas”„vaš“”klijent”) reguliše vaše korišćenje www.costrategist.rs, www.costrategist.agency i drugih sajtova čiji je vlasnik Costrategist zajedno sa svim informacijama, sadržajem, proizvodima, materijalima i uslugama koje smo vam učinili dostupnim od strane nas i/ili trećih strana (koje će se zajedno sa COS web lokacijama zajednički nazivati ” Usluge”).

Korišćenjem ili na drugi način pristupanjem Uslugama ili bilo kojoj njihovoj komponenti, na bilo koji način, saglasni ste da ćete biti obavezani i da se pridržavate odredbi i uslova ovog Pravilnika. Ako se ne slažete sa ovim Pravilnikom, nemojte pristupati ili koristiti Usluge ni na koji način.

Kada govorimo o „korišćenju“ Usluga u ovom Pravilniku, mislimo na svaki stvarni ili pokušaj pristupa ili korišćenja Usluga, uključujući, bez ograničenja, svaki prenos, razmenu informacija ili komunikaciju u vezi sa Uslugama. Ovi uslovi i odredbe, zajedno sa bilo kojim drugim uslovima korišćenja koji se primenjuju na druge web-sajtove u vlasništvu ili pod kontrolom COS-a, kao što je izričito navedeno na takvim sajtovima, i bilo koje druge politike, pravila i odredbe koje su opisane, povezane ili na koji se drugi način pozivaju i koje čine deo ovog Pravilnika, uključujući, bez ograničenja, našu Politiku privatnosti, čini ceo ugovor između Vas i nas, zamenjujući sva prethodna ili nedosledna razumevanja, izjave ili sporazume u vezi sa Uslugama.

 1. LINKOVI

Usluge mogu da obezbede, ili treća lica mogu da obezbede, veze ka drugim web lokacijama ili resursima. Pošto nemamo kontrolu nad takvim sajtovima i resursima, prihvatate i slažete se da nismo odgovorni za dostupnost takvih spoljnih sajtova ili resursa, i da ne podržavamo i nismo odgovorni za bilo koji sadržaj, oglašavanje, proizvode, usluge ili drugi materijali koji su dostupni preko takvih sajtova ili resursa. Dalje potvrđujete i slažete se da nećemo biti odgovorni, direktno ili indirektno, za bilo kakvu štetu ili gubitak prouzrokovan ili navodno uzrokovan korišćenjem ili oslanjanjem na bilo koji takav sadržaj, robu ili usluge koji su dostupni na ili preko bilo kojeg takvog sajta ili resursa.

 1. SPOROVI

Ovaj Pravilnik i vaše korišćenje Usluga će se tumačiti i regulisati materijalnim zakonima Republike Srbije. Saglasni ste da će isključiva nadležnost i mesto za bilo koji spor sa COS-om ili njegovim davaocima licenci, ili bilo kojim od njihovih povezanih lica, službenika, direktora, zaposlenih, ugovarača, agenata, predstavnika ili dobavljača, koji proizilaze iz ili na bilo koji način u vezi sa ovim Ugovorom, ostati u saveznim i državnim sudovima koji zasedaju u Republici Srbiji. Vi izričito pristajete na vršenje lične nadležnosti od strane takvih sudova i saglasni ste da nećete imati prigovor na nadležnost ili mesto u takvim sudovima na osnovu nedostatka lične nadležnosti.

 1. ODŠTETA

Saglasni ste da ćete braniti, obeštetiti i držati nas bezopasnim od bilo kakvih gubitaka, troškova ili štete (uključujući advokatske honorare, honorare veštaka i druge razumne troškove sudskog postupka) koji proističu iz, nastali kao rezultat ili na bilo koji način u vezi sa bilo kojim potraživanjem ili radnjom na osnovu vašeg kršenja odredbi i uslova ovog Pravilnika/Ugovora. Možemo, ako je potrebno, učestvovati u odbrani bilo koje takve tvrdnje ili radnje I u svim pregovorima za njihovo rešavanje ili kompromis. Nikakvo poravnanje koje može negativno uticati na naša prava ili obaveze neće biti izvršeno bez našeg prethodnog pismenog odobrenja. Zadržavamo pravo, o svom trošku i uz obaveštenje koje ste dobili, da preuzmemo isključivu odbranu i kontrolu nad svakim takvim potraživanjem ili radnjom i tada će vaša odgovarajuća obaveza obeštećenja prestati.

 1. PREKID

Možemo da raskinemo ovaj Ugovor, ograničimo, suspendujemo ili ukinemo vaš pristup i korišćenje Usluga odmah i bez obaveštenja ili odgovornosti, sa ili bez razloga, i neće ograničiti bilo koja druga prava ili pravni lek koji su nam dostupni. Možete da raskinete ovaj Ugovor tako što ćete nam poslati pismeno obaveštenje o svom raskidu i prestanku korišćenja ili pristupa Uslugama. Raskid je vaše jedino pravo i isključivi pravni lek ako niste zadovoljni Uslugama. Na dan stupanja na snagu svakog takvog raskida, vaše pravo na pristup i korišćenje Usluga će odmah prestati.

 1. OSTALO

Ovaj Ugovor niko ne može menjati osim u pisanoj formi potpisan od strane ovlašćenog službenika COS-a. Nijedan propust ili kašnjenje u sprovođenju bilo koje odredbe, korišćenje bilo koje opcije ili zahtevanje izvršenja, neće se tumačiti kao odricanje od tog ili bilo kog drugog prava u vezi sa ovim Ugovorom. Ne možete ustupiti svoja prava po ovom Ugovoru bez naše prethodne pismene dozvole i svaki Vaš pokušaj da to učinite biće nevažeći. Ako se bilo koji uslov ovog Ugovora smatra nevažećim, nezakonitim ili neprimenljivim, to neće uticati na preostale delove. Svaka odredba ovog Ugovora koja po svojoj prirodi mora da preživi prestanak ovog Ugovora da bi se primenilo njegovo značenje, nadživeće i takav raskid.

POLITIKA PRIVATNOSTI

U ovoj Izjavi o privatnosti postavljamo Costrategist-ovu politiku privatnosti u vezi sa ličnim podacima koje prikupljamo na mreži.

 1. LIČNI PODACI

„Lični podaci“ su sve informacije koje nam omogućavaju da vas identifikujemo, direktno ili indirektno, pozivanjem na identifikator kao što je vaše ime, identifikacioni broj, podaci o lokaciji, onlajn identifikator ili jedan ili više faktora specifičnih za Vas. Lični podaci obuhvataju „osetljive lične podatke, ali isključuju anonimne informacije ili informacije kojima je identitet pojedinca trajno uklonjen.

Vaše korišćenje COS veb lokacija i/ili pružanje Vaših ličnih podataka ili osetljivih ličnih podataka Costrategist-u predstavlja Vašu saglasnost za korišćenje, skladištenje, obradu i prenos tih informacija u skladu sa ovom Izjavom o privatnosti.

 1. PROMENE IZJAVE O PRIVATNOSTI

Ažuriraćemo ovu Izjavu o privatnosti s vremena na vreme.

Ako u bilo kom trenutku odlučimo da koristimo lične podatke na način koji je materijalno drugačiji od onog koji je naveden u vreme kada su prikupljeni, nastojaćemo da vas obavestimo o takvim promenama pre nego što ih primenite.

 1. PITANJA

Da li delimo informacije sa trećim licima?

Lične podatke prikupljene preko COS veb stranica generalno prikuplja i održava isključivo COS ili njegovi ugovorni dobavljači.

Ako imate bilo kakvih pitanja ili pritužbi u vezi sa ovom Izjavom o privatnosti ili sadržajem pravilnika, kontaktirajte nas na costrategist.rs@gmail.com ili putem drugih službeno objavljenih mejlova.

Pravilnik

Član 1

Ovim pravilnikom o poslovanju i odnosima sa klijentima (dalje: Pravilnik), uređuje se način poslovanja agencije, odnosi sa klijentima, prava i obaveze agencije i klijenata.

Član 2

Delatnost agencije, predstavlja konsalting vezan za zaradu od kuće, zaradu preko interneta, obavljanje poslova preko interneta, frilensing usluge, finansijski konsalting I konsalting za internet zaradu kroz online seminare.

Član 3

Poslovanje agencije vrši se putem veb sajta, poslovnog mejla i društvenih mreža.
Agencija posluje samo online to jest virtuelno, nema poslovne prostorije za prijem i rad sa klijentima.

Neposredan kontakt sa klijentima  je isključen.

Agencija se bavi pružanjem usluga koje klijentima donose informacije kako da posluju preko interneta, pronalazi sidejob varijantu zarade od kuće bez radnog odnosa, pomaže klijentima da ostvare i realizuju svoje potraživanje.

Član 4

Agencija garantuje zaštitu podataka svim klijentima u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Svi klijenti su anonimni jedni drugima i javnosti.

Član 5

Agencija ima zaključene ugovore o poslovnoj tehničkoj saradnji sa vise domaćih i stranih agencija sve u cilju poboljšavanja pruženih usluga klijentima.

Član 6

Agencija se ne bavi zapošljavanjem, zaključenjem ugovora o radu, zasnivanjem radnog odnosa sa klijentima u smislu odredaba Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US, 113/2017 i 95/2018 – autentično tumačenje)

Član 7

Agencija u svojoj ponudi sadrži 12 paketa usluga , od čega su 6 paketi usluga u kojima se sadrže platforme koje omogućavaju zaradu preko interneta, 3 paketa u vidu kursa za trgovinu, dizajn i prodaju, 2 paketa u vidu programa za investiranje novca preko interneta i izradu biznis plana kao i paket koji sačinjava sve usluge koje agencija nudi.

Agencija klijentima nudi sledeće pakete usluga:

 1. BASIC PAKET – CENA 50,00€ / 6.000,00din

– Basic paket se sadrži od tri platforme koje nude zaradu preko interneta. Zarada na ovom paketu varira do $400,00. Agencija ne garantuje za navedene iznose zarade jer je najbitniji trud, rad i zalaganje samog klijenta. Ostatak podataka o ovom paketu ostaje anoniman i dostupan je samo klijentima agencije.

 1. PROFESSIONAL PAKET – CENA 150,00€ / 18.000,00din

– Professional paket se sadrži od tri platforme koje nude zaradu preko interneta. Zarada na ovom paketu varira do $800,00. Agencija ne garantuje za navedene iznose zarade jer je najbitniji trud, rad i zalaganje samog klijenta. Ostatak podataka o ovom paketu ostaje anoniman i dostupan je samo klijentima agencije.

 1. BUSINESS PAKET – CENA 250,00€ / 30.000,00din

– Business paket se sadrži od četiri platforme koje nude zaradu preko interneta. Zarada na ovom paketu varira do $1000,00. Agencija ne garantuje za navedene iznose zarade jer je najbitniji trud, rad i zalaganje samog klijenta. Ostatak podataka o ovom paketu ostaje anoniman i dostupan je samo klijentima agencije.

 1. DIAMOND PAKET – CENA 350,00€ / 42.000,00din

– Diamond paket se sadrži od pet platformi koje nude zaradu preko interneta. Zarada na ovom paketu varira do $1750,00. Uz Diamond paket klijent dobija gratis jedan kurs po sopstvenom izboru. Agencija ne garantuje za navedene iznose zarade jer je najbitniji trud, rad i zalaganje samog klijenta. Ostatak podataka o ovom paketu ostaje anoniman i dostupan je samo klijentima agencije.

 1. ELITE PAKET – CENA 500,00€ / 60.000,00din

– Elite paket se sadrži od šest platformi koje nude zaradu preko interneta. Zarada na ovom paketu varira do $2600,00. Uz Elite paket klijent dobija gratis dva kursa po sopstvenom izboru.  Agencija ne garantuje za navedene iznose zarade jer je najbitniji trud, rad i zalaganje samog klijenta. Ostatak podataka o ovom paketu ostaje anoniman i dostupan je samo klijentima agencije.

 1. STRATEGIST PAKET – CENA 850,00€ / 100.000,00din

– Strategist paket se sadrži od deset platformi koje nude zaradu preko interneta. Zarada na ovom paketu varira do $4000,00. Uz Strategist paket klijent dobija gratis tri kursa po sopstvenom izboru. Agencija ne garantuje za navedene iznose zarade jer je najbitniji trud, rad i zalaganje samog klijenta. Ostatak podataka o ovom paketu ostaje anoniman i dostupan je samo klijentima agencije.

 1. COURSE FOR TRADING INSTAGRAM PROFILES – CENA 75,00€ / 9.000,00din

– Course for trading instagram profiles se sadrži od kursa koji definiše I objašnjava trgovinu instagram profilima. Zarada na ovom kursu varira do $250,00. Agencija ne garantuje za navedene iznose zarade jer je najbitniji trud, rad i zalaganje samog klijenta. Ostatak podataka o ovom kursu ostaje anoniman i dostupan je samo klijentima agencije.

 1. COURSE FOR DESIGN AND PHOTOGRAPHY – CENA 100,00€ / 12.000,00din

– Course for design and photography se sadrži od kursa koji definiše I objašnjava način zarade putem dizajna I fotografija. Zarada na ovom kursu varira do $350,00. Agencija ne garantuje za navedene iznose zarade jer je najbitniji trud, rad i zalaganje samog klijenta. Ostatak podataka o ovom kursu ostaje anoniman i dostupan je samo klijentima agencije.

 1. COURSE FOR CREATING AND SELLING WEBISTES – CENA 170,00€ / 20.000,00din

– Course for creating and selling webistes se sadrži od kursa koji definiše I objašnjava način kreiranja I prodaje veb sajtova. Zarada na ovom kursu varira do $500,00. Agencija ne garantuje za navedene iznose zarade jer je najbitniji trud, rad i zalaganje samog klijenta. Ostatak podataka o ovom kursu ostaje anoniman i dostupan je samo klijentima agencije.

 1. CREATING A BUSINESS PLAN – CENA 300,00€ / 36.000,00din

–  Zarada na ovoj usluzi varira do $3.000,00. Agencija ne garantuje za navedene iznose zarade jer je najbitniji trud, rad i zalaganje samog klijenta. Ostatak podataka o ovom kursu ostaje anoniman i dostupan je samo klijentima agencije.

 1. MONEY INVESTING PROGRAM – CENA 200,00€ / 24.000,00din

–  Money investing program je program namenjen za edukaciju o investiranju novca na internetu. Zarada na ovoj usluzi varira do $2.000,00. Agencija ne garantuje za navedene iznose zarade jer je najbitniji trud, rad i zalaganje samog klijenta. Ostatak podataka o ovom kursu ostaje anoniman i dostupan je samo klijentima agencije.

 1. FORTUNATE PAKET (PACKAGE OF ALL SERVICES) – CENA 2.500,00€ / 300.000,00din

–  Fortunate paket (Package of all services) je skup svih paketa, kurseva, platformi, instrukcija, programa, planova I drugih informacija koje sačinjavaju usluge costrategist agencije. Zarada na ovoj usluzi varira do $8.000,00. Agencija ne garantuje za navedene iznose zarade jer je najbitniji trud, rad i zalaganje samog klijenta. Ostatak podataka o ovom kursu ostaje anoniman i dostupan je samo klijentima agencije.

Cene su korektno formulisane, navedeni iznosi zarada po paketu su izvučeni sa platformi, programa i ostalih elemenata stavki u paketima – gde te platforme tj. elementi garantuju navedene iznose, svaki paket sadrži 3-11 platformi,a iznos zarade po paketu je nastao sabiranjem garantovanih zarada od platformi i izvlačenjem aritmetičke sredine.

Agencija se ne bavi proizvođenjem platformi i plasiranjem svojih platformi.

Agencija analizira, proverava, prati, samostalno testira, istražuje platforme te najbolje plasira i sastavlja pakete od njih.

Član 8

Agencija u poslovanju sa stranim sektorom kao usluge zadržava samo sledeće nabrojane pakete:
Business, Diamond, Elite, Strategist, Fortunate, Money Investing Program I izradu biznis plana.

Član 9

Agencija ne garantuje da će klijent zaraditi novac uz pomoć paketa koji je kupio. Zarada na paketu zavisi isključivo od klijenta, njegovog truda, njegovog zalaganja i njegovog rada koji obavezno mora pratiti instrukcije i upute sa paketa kako bi rezultat bio zadovoljavajući.

Član 10

Agencija ne garantuje zaradu novca prisustvovanjem na seminarima i konferencijama koje održava agencija. Zarada zavisi isključivo od klijenta agencije.

Član 11

Agencija se bavi i održavanjem poslovnih seminara i konferencija za svoje klijente.

Član 12

Agencija u svojoj ponudi ima i usluge vezane za usavršavanje svojih klijenata kao I potencijalnih klijenata. Takođe i prisustvovanje na online seminarima i konferencijama.

Agencija klijentima nudi sledeće usluge usavršavanja:

 1. POSLOVNA KONFERENCIJA

–  Poslovna konferencija je online sastanak namenjen za izlaganje stručnih lica i zaposlenih agencije. Poslovna konferencija održava se pred potencijalnim klijentima koji su u mogućnosti da se informišu o agenciji, paketima, internet zaradi i da budu upoznati sa još mnogim temama koje su vezane za finansije i internet zaradu. Agencija prisustvovanje ovakvoj konferenciji naplaćuje 1.200,00 dinara ($12) ili ne naplaćuje ukoliko je aktivna promocija usavršavanja.

 1. POSLOVNA KONFERENCIJA VIŠI NIVO

–  Poslovna konferencija viši nivo je online sastanak namenjen za izlaganje stručnih lica i partnera agencije. Poslovna konferencija višeg nivoa održava se pred potencijalnim klijentima koji su u mogućnosti da se informišu o agenciji, paketima, internet zaradi i da budu upoznati sa još mnogim temama koje su vezane za finansije i internet zaradu. Prisustovanje poslovnoj konferenciji višeg nivoa je besplatno klijentima COSTRATEGIST agencije. Agencija prisustvovanje ovakvoj konferenciji naplaćuje 4.000,00 dinara ($40) ili ne naplaćuje ukoliko je aktivna promocija usavršavanja.

 1. POSLOVNI SEMINAR – BIZNIS KONEKCIJE

–  Poslovni seminar biznis konekcije je online sastanak namenjen za izlaganje stručnih lica i zaposlenih agencije. Poslovni seminar biznis konekcije održava se pred klijentima koji imaju mogućnost da saznaju sve konekcije koje ih mogu dovesti do zarade, kontakata, zaposlenja i generalno uspešnosti u poslovanju. Prisustvovanje poslovnom seminaru je besplatno klijentima COSTRATEGIST agencije. Agencija prisustvovanje ovakvoj konferenciji naplaćuje 5.000,00 dinara ($50) ili ne naplaćuje ukoliko je aktivna promocija usavršavanja.

 1. POSLOVNI SEMINAR – MARKETING

–  Poslovni seminar marketing je online sastanak namenjen za izlaganje stručnih lica i partnera agencije. Poslovni seminar marketing održava se pred klijentima koji imaju mogućnost da saznaju sve prednosti marketinga, zarade putem marketinga i najboljeg načina marketinga. Prisustovanje poslovnom seminaru je besplatno klijentima COSTRATEGIST agencije. Agencija prisustvovanje ovakvoj konferenciji naplaćuje 7.000,00 dinara ($70) ili ne naplaćuje ukoliko je aktivna promocija usavršavanja.

 1. POSLOVNI SEMINAR – AFFILIATE MARKETING

–  Poslovni seminar affiliate marketing je online sastanak namenjen za izlaganje stručnih lica i zaposlenih agencije. Poslovni seminar affiliate marketing održava se pred klijentima koji imaju mogućnost da saznaju sve prednosti affiliate marketinga, zarade putem affiliate marketinga i načina zarade. Prisustovanje poslovnom seminaru je besplatno klijentima COSTRATEGIST agencije. Agencija prisustvovanje ovakvoj konferenciji naplaćuje 2.000,00 dinara ($20) ili ne naplaćuje ukoliko je aktivna promocija usavršavanja.

 1. POSLOVNI SEMINAR – UPRAVLJANJE NOVCEM

–  Poslovni seminar upravljanje novcem je online sastanak namenjen za izlaganje stručnih lica i partnera agencije. Poslovni seminar upravljanje novcem održava se pred klijentima koji imaju mogućnost da saznaju kako da upravljaju finansijama. Prisustovanje poslovnom seminaru je besplatno klijentima COSTRATEGIST agencije. Agencija prisustvovanje ovakvoj konferenciji naplaćuje 5.000,00 dinara ($50) ili ne naplaćuje ukoliko je aktivna promocija usavršavanja.

 1. POSLOVNI SEMINAR – KREIRANJE BIZNISA

–  Poslovni seminar kreiranje biznisa je online sastanak namenjen za izlaganje stručnih lica i partnera agencije. Poslovni seminar kreiranje biznisa održava se pred klijentima koji imaju mogućnost da saznaju kako da kreiraju biznis bez biznis plana uz preporuke izlagača i programa. Prisustovanje poslovnom seminaru je besplatno klijentima COSTRATEGIST agencije. Agencija prisustvovanje ovakvoj konferenciji naplaćuje 10.000,00 dinara ($100) ili ne naplaćuje ukoliko je aktivna promocija usavršavanja.

 1. USAVRŠAVANJE KLIJENTA

–  Usavršavanje klijenta je program koji je namenjen za dodatno usavršavanje klijenata agencije. Agencija naplaćuje 25.000,00 dinara ($250) dodatno usavršavanje.

 1. DODATNA OBUKA I ASISTENCIJA

–  Dodatna obuka i asistencija je program koji je namenjen za dodatno obučavanje klijenta (pojedinca) i asistenciju istom pri korišćenju usluga agencije. Agencija naplaćuje 30.000,00 dinara ($300) dodatno usavršavanje.

 1. NAJAM RADNIKA

–  Najam radnika je mogućnost svakog klijenta agencije da unajmi osobu koja će koristiti usluge umesto nje, osobu pronalazi agencija. Agencija naplaćuje 100.000,00 dinara ($1000) mesečno najam radnika.

 1. PREUZIMANJE SERTIFIKATA

–  Preuzimanje sertifikata je mogućnost svakog klijenta agencije da dobije sertifikat o kupljenom paketu i završavanju “kursa”. Agencija organizuje štampanje, postavljanje rama i slanje. Agencija unapred plaća štampanje, ram i troškove slanja i od klijenta potražuje od 3.600,00 dinara ($36) do 12.000,00 dinara ($120) u zavisnosti od lokacije klijenta (Balkan=$36).

 1. PREUZIMANJE SERTIFIKATA

–  Usluga usavršavanja “Ostalo” je vezana za ostale poslovne seminare sa naslovima koji nisu istaknuti. . Prisustovanje poslovnom seminaru je besplatno klijentima COSTRATEGIST agencije. Agencija naplaćuje 3.000,00 dinara ($30) za prisustvovanje na usavršavanju koji je svrstan u “Ostalo”.

Član 13

Nije dozvoljen prelazak sa većeg paketa na manji ili sa manjeg na veći paket zbog konfiguracije klijenata u bazi podataka i zaštite strukture paketa koji je poslovna tajna.

Prelazak sa paketa na paket je moguć kad je update paketa ili ukoliko bude objavljen poziv za izmenu.

Član 14

Klijenti koji poseduju Basic Package nemaju pravo na besplatno usavršavanje koje organizuje agencija.

Član 15

Agencija svojim klijentima izdaje sertifikate o završetku (Certificate of completion). Sertifikat nije formalan dokument, ne predstavlja dokaz o završenoj edukaciji niti može uticati na buduće zaposlenje ili u druge klasifikacione svrhe.

Mogućnost je da klijent sertifikat dobije u štampanoj formi sa ramom na svoju kućnu adresu. Slanje, štampanje i izradu rama organizuje agencija. Troškove štampanja, izrade i slanja snosi klijent agencije.

Član 16

Agencija ne pruža asistenciju klijentu nakon kupovine paketa. Sadržina paketa je najviše ispunjena instrukcijama za rad, obukom i asistencijom klijentu. Iz tog razloga klijentu nije potrebna asistencija ukoliko prati instrukcije. Ukoliko klijent zatraži dodatnu asistenciju agencija to naplaćuje naknadno (Član 12. tačka 9.).

Član 17

Ukoliko klijent ne poštuje propisana pravila agencije i ne prati date instrukcije, agencija će sa njim prekinuti kontakt i neće ostvarivati saradnju i prepisku ubuduće.

Član 18

Povreda autorskog i prava predstavlja neovlašćeno vršenje bilo koje radnje koja je obuhvaćena isključivim pravom agencije, a posebno neovlašćeno prosleđivanje i javno objavljivanje paketa usluga,

Autorska prava Agencije vezane za pakete usluga iz člana 6 ovog Pravilnika su zaštićena u skladu sa odredbama  Zakona o autorskim i srodnim pravima (“Sl. glasnik RS”, br. 104/2009, 99/2011, 119/2012, 29/2016 – odluka US i 66/2019).

Autorska prava Agencije vezane za pakete usluga iz člana 6 ovog Pravilnika su zaštićena u skladu sa odredbama Krivičnog zakonika (“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 i 35/2019)

Protiv svakog lica koja izvrše povredu autorskog prava agencija će podneti Tužba  u smislu čl. 204. i 208.  Zakona o autorskim i srodnim pravima i krivična prijava u smislu čl.198-200 Krivičnog zakonika.

Član 19

Svim licima se skreće pažnja da ukoliko su im potrebne dodatne informacije za pružene usluge da se obrate agenciji.

Zabranjuje se i iznošenje bilo kakvih uvreda, psovki, pogrdnih reči,pretnji usled ne-informisanosti i svaki počinilac će biti prijavljen nadležnim organima i procesuiran.

Član 20

Agencija stalno stoji na usluzi i daje sve od sebe da svaki klijent bude zadovoljan. Agencija kroz svoje pakete i komunikaciju daje sve od sebe da ispoštuje svakog klijenta.

Član 21

Agencija ne vrši povraćaj novca. Po zakonu o zaštiti potrošača Član 36. Izuzeci od prava na odustanak od ugovora – tačka 5. agencija nije u obavezi da vrši povraćaj novca klijentima. Jedini način da klijent dobije povraćaj novca ukoliko ga zatraži jeste da ne otvori i ne primi mejl sa koji mu je poslat.

Član 22

Svaki pokušaj zloupotrebe paketa, kopiranja, preprodaje, namerne kupovine da bi se nakon toga tražio povraćaj novca i time nanela šteta agenciji, lažiranje podataka prilikom kupovine, vređanje, manipulisanje drugim ljudima i slične zloupotrebe kažnjavaju se u skladu sa zakonom R.S i osoba koja vrši zloupotrebu odlazi na crnu listu agencije i prekida se svaki vid saradnje, komunikacije i odgovaranja na poruke. Na taj način agencija sprečava ugrožavanje poslovanja iste.

Član 23

Rok za slanje paketa nakon uplate i slanja uplatnice je do 10 dana.

Rok za slanje dodatnih usluga uz paket (kurseva, planova i dodatnih instrukcija po potrebi) je do 14 dana.

Član 24

Svaki potencijalni klijent ili klijent obavezan je da ispoštuje redosled javljanja, slanja poruka, slanja dokumenata, informacija o uplati, dokazu uplate, odabira paketa i slična navođenja.

Svako ko ne bude poštovao redosled dobijen od agenta će čekati duži period od navedenog u članu 18.

Član 25

Plaćanjem paketa i slanjem uplatnice informacionom koordinatoru agencije, klijent potvđuje da je pročitao Pravilnik i da je saglasan sa svim njegovim odredbama.

Član 26

Ovaj pravilnik je objavljen na internet stranici agencije.

Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

___________________________________________________________________________________________________________________________                                             

Na osnovu odredaba Zakona o zaštiti potrošača (“Sl. glasnik RS“, br. 62/2014, 6/2016 – dr. zakon i 44/2018 – dr. zakon)  “PETAR KOTRBA PR KONSULTANTSKE USLUGE COSTRATEGIST BAČKA PALANKA” Bačka Palanka 21400, Proleterska 6/a, matični broj 65840847, PIB: 112054671, dana 21.3.2022. godine donosi sledeći:

PRAVILNIK O NAČINU REŠAVANJA REKLAMACIJA POTROŠAČA

Član 1.

1.1. Ovim Pravilnikom utvrđuje se postupak i način rešavanja po reklamaciji potrošača na nedostatke prodate robe, odnosno pružene usluge.

1.2. Potrošač ima pravo na podnošenje reklamacije u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača.

Član 2.

2.1. Reklamaciju na izvršenu uslugu korisnik izjavljuje putem slanja formulara na mejl (costrategist.rs@gmail.com) u formatu:
Ime i prezime:
Paket koji posedujete:
Dokaz o kupovini:
Datum kupovine usluge:
Datum podnošenja reklamacije:
Razlog reklamacije:

Član 3.

3.1. Agencija je dužna da potrošaču izda pisanu potvrdu o prijemu reklamacije i rešavanju reklamacije pristupi odmah i u roku od najkasnije 8 dana od prijema elektronskim putem obavesti korisnika o prihvatanju ili ne prihvatanju reklamacije.

3.2 Ukoliko je reklamacija prihvaćena, ista će biti rešena u periodu od 15 dana od dana podnošenja reklamacije.

Član 4.

4.1. Ukoliko agencija iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužna je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, a što se evidentira u evidenciji primljenih reklamacija.

4.2. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Član 5.

5.1. Agencija može da izjavi reklamaciju prodavcu radi ostvarivanja svojih prava iz člana 51. i člana 80. Zakona o zaštiti potrošača, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka.

5.2 Agencija može da izjavi reklamaciju prodavcu radi ostvarivanja svojih prava iz člana 53. Zakona o zaštiti potrošača u roku u kome je predviđena odgovornost prodavca po osnovu nesaobraznosti.

Član 6.

6.1. Agencija je dužna da vodi evidenciju primljenih reklamacija i da je čuva najmanje dve godine od dana podnošenja reklamacija potrošača. Prilikom obrade podataka o ličnosti potrošača, prodavac postupa u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

6.2 Evidencija o primljenim reklamacijama vodi se u obliku ukoričene knjige ili u elektronskom obliku i sadrži naročito ime i prezime podnosioca i datum prijema reklamacije, podatke o robi, kratkom opisu nesaobraznosti i zahtevu iz reklamacije, datumu izdavanja potvrde o prijemu reklamacije, odluci o odgovoru potrošaču, datumu dostavljanja te odluke, ugovorenom primerenom roku za rešavanje na koji se saglasio potrošač, načinu i datumu rešavanja reklamacije, kao i informacije o produžavanju roka za rešavanje reklamacije.

Član 7.

7.1. Agencija je dužna da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, obrazloženje ako ne prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača o načinu rešavanja i konkretan predlog u kom roku će i kako rešiti reklamaciju ukoliko je prihvata. Rok za rešavanje reklamacije ne može da bude duži od 15 dana.

7.2 Agencija je dužna da postupi u skladu sa odlukom i predlogom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost korisnika. Rok za rešavanje reklamacije prekida se kada potrošač primi odgovor prodavca iz stava 9. ovog člana i počinje da teče iznova kada prodavac primi izjašnjenje potrošača. Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor prodavca najkasnije u roku od tri dana od dana prijema odgovora prodavca. Ukoliko se potrošač u propisanom roku ne izjasni, smatraće se da nije saglasan sa predlogom prodavca iz stava 9. Zakona o zaštiti potrošača.

Član 8.

8.1. Ukoliko prodavac odbije reklamaciju, dužan je da potrošača obavesti o mogućnosti rešavanja spora vansudskim putem i o nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova.

Član 9.

9.1. Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja