PRAVILNIK O POSLOVANJU I ODNOSU SA KLIJENTIMA

PRAVILNIK O POSLOVANJU I ODNOSU SA KLIJENTIMA

Član 1

Ovim pravilnikom o poslovanju i odnosima sa klijentima (dalje: Pravilnik), uređuje se način poslovanja agencije, odnosi sa klijentima, prava i obaveze agencije i klijenata.

Član 2

Delatnost agencije, predstavlja konsalting vezan za zaradu od kuće, zaradu preko interneta, obavljanje poslova preko interneta, zaradu preko preprodaje, zaradu po kliku na reklamu, zaradu po kreativnosti, zaradu po dizajniranju, zaradu po reklamiranju, zaradu po obavljanju zadataka.

Član 3

Poslovanje agencije vrši se putem instagrama, fejsbuka, mejla, oficijalnog sajta, vibera ili whatsappa.
Agencija posluje samo online to jest virtuelno, nema poslovne prostorije za prijem i rad sa klijentima.

Neposredan kontakt sa klijentima  je isključen.

Agencija se bavi pružanjem usluga koje klijentima donose informacije kako da posluju preko interneta, pronalazi sidejob varijantu zarade od kuće bez radnog odnosa, pomaže klijentima da ostvare i realizuju svoje potraživanje.

Član 4

Agencija garantuje zaštitu podataka svim klijentima u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Svi klijenti su anonimni jedni drugima.

Član 5

Agencija ima zaključene ugovore o poslovnoj tehničkoj saradnji sa vise domaćih i stranih agencija i platformi sve u cilju poboljšavanja pruženih usluga klijentima.

Član 6

Agencija se ne bavi zapošljavanjem, zaključenjem ugovora o radu, zasnivanjem radnog odnosa sa klijentima u smislu odredaba Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US, 113/2017 i 95/2018 – autentično tumačenje)

Član 7

Agencija u svojoj ponudi sadrži 12 paketa usluga , od čega su 6 paketi usluga u kojima se sadrzi 2, 3 ,4 ili 5 platformi za zaradu, od čega su 4 info konsaltinzi gde klijenti dobijaju informacije tekstualnog tipa gde im je struktura rada objašnjena u koracima i prečicama i od 2 paketa gde su spojene sve usluge sa popustima

Agencija klijentima nudi sledeće pakete usluga:

 1. BRONZANI PAKET – 25€ / 3,000din / 50km / 185kn

Bronzani paket se sadrži od tri platforme koje nude zaradu preko interneta. Zarada na ovom paketu varira do 200€. Agencija ne garantuje za navedene iznose zarade jer je najbitniji trud, rad i zalaganje samog klijenta. Ostatak podataka o ovom paketu ostaje anoniman i dostupan je samo klijentima agencije.

 1. SREBRNI PAKET – 35€ / 4,200din / 70km / 265kn

Srebrni paket se sadrži od tri platforme koje nude zaradu preko interneta. Zarada na ovom paketu varira do 400€. Agencija ne garantuje za navedene iznose zarade jer je najbitniji trud, rad i zalaganje samog klijenta. Ostatak podataka o ovom paketu ostaje anoniman i dostupan je samo klijentima agencije.

 1. ZLATNI PAKET – 60€ / 7,200din / 120km / 450kn

Zlatni paket se sadrži od četiri platforme koje nude zaradu preko interneta. Zarada na ovom paketu varira do 600. Agencija ne garantuje za navedene iznose zarade jer je najbitniji trud, rad i zalaganje samog klijenta. Ostatak podataka o ovom paketu ostaje anoniman i dostupan je samo klijentima agencije

 1. PLATINUM PAKET – 100€ / 12,000din / 200km / 750kn

Platinum paket se sadrži od pet platformi koje nude zaradu preko interneta. Zarada na ovom paketu varira do 750€. Agencija ne garantuje za navedene iznose zarade jer je najbitniji trud, rad i zalaganje samog klijenta. Ostatak podataka o ovom paketu ostaje anoniman i dostupan je samo klijentima agencije

 1. STRATEGIST PAKET – 170€ / 20,000din / 330km / 1,250kn

Strategist paket se sadrži od šest platformi koje nude zaradu preko interneta. Zarada na ovom paketu varira do 900. Agencija ne garantuje za navedene iznose zarade jer je najbitniji trud, rad i zalaganje samog klijenta. Ostatak podataka o ovom paketu ostaje anoniman i dostupan je samo klijentima agencije

 1. INFO KONSALTING 01 – 20€ / 2,400din / 40km / 150kn

INFO KONSALTING 01 je usluga koja klijentu nudi samostalnu zaradu kroz svoju kreativnost, trgovinu, izradu, izmenu ili preprodaju. Info konstalting pod brojem 1 klijentu donosi veštinu, strategiju, instrukcije i način zarade novca putem izrade slika preko interneta. Agencija ne objavljuje visinu zarade i njen maksimalan iznos jer zavisi od truda, zalaganja i rada klijenta i na istu agencija ne garantuje. Ostatak podataka o ovom paketu ostaje anoniman i dostupan je samo klijentima agencije

 1. INFO KONSALTING 02 – 30€ / 3,600din / 60km / 225kn

INFO KONSALTING 02 je usluga koja klijentu nudi samostalnu zaradu kroz svoju kreativnost, trgovinu, izradu, izmenu ili preprodaju. Info konstalting pod brojem 2 klijentu donosi veštinu, strategiju, instrukcije i način zarade novca putem preprodaje instagram profila. Agencija ne objavljuje visinu zarade i njen maksimalan iznos jer zavisi od truda, zalaganja i rada klijenta i na istu agencija ne garantuje. Ostatak podataka o ovom paketu ostaje anoniman i dostupan je samo klijentima agencije

 1. INFO KONSALTING 03 – 30€ / 3,600din / 60km / 225kn

INFO KONSALTING 03 je usluga koja klijentu nudi samostalnu zaradu kroz svoju kreativnost, trgovinu, izradu, izmenu ili preprodaju. Info konstalting pod brojem 3 klijentu donosi veštinu, strategiju, instrukcije i način zarade novca putem preporuka za novčana ulaganja kod drugih agencija. Agencija ne objavljuje visinu zarade i njen maksimalan iznos jer zavisi od truda, zalaganja i rada klijenta i na istu agencija ne garantuje. Ostatak podataka o ovom paketu ostaje anoniman i dostupan je samo klijentima agencije

 1. INFO KONSALTING 04- 45€ / 5,400din / 90km / 340kn

INFO KONSALTING 04 je usluga koja klijentu nudi samostalnu zaradu kroz svoju kreativnost, trgovinu, izradu, izmenu ili preprodaju. Info konstalting pod brojem 4 klijentu donosi veštinu, strategiju, instrukcije i način zarade novca putem izrade i prodaje sajtova, marketingom i dizajnom. Agencija ne objavljuje visinu zarade i njen maksimalan iznos jer zavisi od truda, zalaganja i rada klijenta i na istu agencija ne garantuje. Ostatak podataka o ovom paketu ostaje anoniman i dostupan je samo klijentima agencije

 1. STRATEGIST+ PAKET – 300€ / 36,000din / 600km / 2,250kn

STRATEGIST+ paket je spoj STRATEGIST i ZLATNOG paketa kao i dva info kontsaltinga po izboru klijenta. Ovaj spoj klijentu donosi mogućnost zarade u timu, za mnogo veći iznos i za kraći vremenski rok.

 1. STRATEGIST++ PAKET 400€ / 48,000din / 800km / 3,000kn

STRATEGIST+ paket je spoj svih paketa kao i svih info kontsaltinga. Ovaj spoj klijentu donosi mogućnost zarade u timu, za mnogo veći iznos i za kraći vremenski rok.

 1. KONSALTING PAKET 100€ / 12,000din / 200km / 750kn

KONSALTING PAKET se sadrži od spiska svih proverenih platformi i informacija vezanih za zaradu od kuće i preko interneta. Razni metodi, prečice, linkovi, opisi i karakteristike omogućavaju ovaj paket veoma bogatim. Ovom paketu nedostaje ključna opcija zarade koja se nalazi u prethodnim paketima sem u info odeljku.

Cene su korektno formulisane, navedeni iznosi zarada po paketu su izvuceni sa platformi, programa i ostalih elemenata stavki u paketima – gde te platforme tj. elementi garantuju navedene iznose, svaki paket sadrzi 3-5 platformi,a iznos zarade po paketu je nastao sabiranjem garantovanih zarada od platformi i izvlacenjem aritmeticke sredine.

Agencija se ne bavi proizvođenjem platformi i plasiranjem svojih platformi.

Agencija analizira, proverava, prati, samostalno testira, istražuje platforme te najbolje plasira i sastavlja pakete od njih.

Član 8

Kada je u pitanju pružanje usluga klijentima u inostranstvu cene označene u članu 6 ovog Pravilnika se dupliraju zbog dodatnih platformi koje su onemogucene u zemljama na balkanskom poluostrvu.

Član 9

Iznose zarada agencija ne garantuje.

Član 10

Kako bi došli do zarade klijenti u obavezi da ispune uslove usluge i ulože svoj trud nakon pružanja usluga konsaltinga od strane agencije, koji poboljšava njihov rad na platformama.

Ukoliko klijenti ne ispune uslove navedene u stavu 1 ovog člana nemaju pravo povratka novca od strane agencije.

Član 11

Nije dozvoljen prelazak sa većeg paketa na manji ili sa manjeg na veći paket zbog konfiguracije klijenata u bazi podataka i zaštite strukture paketa koji je poslovna tajna.

Prelazak sa paketa na paket je moguć kad je update paketa ili ukoliko bude objavljen poziv za izmenu.

Član 12

Agencija ne pruža usluge nakon kupovine paketa. Kada potencijalni klijent odluči da kupi paket i kupi ga, agencija klijentu dostavlja paket i sve potrebne instrukcije, obuku, i ostala sredstva koja klijenta osposobljavaju i obučavaju za rad. Tada se završavaju se obaveze agencije prema klijentu, sem ukoliko klijent bude imao neke probleme tehničke vrste, tada agencija pomaže pri rešavanju istih ( u šta spada: nemogućnost kreiranja naloga, kodovi, problemi koji usporavaju rad sajta).

Član 13

Ukoliko klijent ne poštuje propisana pravila agencije i ne prati date instrukcije, agencija će sa njim prekinuti kontakt i neće ostvarivati saradnju ubuduće.

Član 14

Povreda autorskog i prava predstavlja neovlašćeno vršenje bilo koje radnje koja je obuhvaćena isključivim pravom agencije, a posebno neovlašćeno prosleđivanje i javno objavljivanje paketa usluga,

Autorska prava Agencije vezane za pakete usluga iz člana 6 ovog Pravilnika su zaštićena u skladu sa odredbama  Zakona o autorskim i srodnim pravima (“Sl. glasnik RS”, br. 104/2009, 99/2011, 119/2012, 29/2016 – odluka US i 66/2019).

Autorska prava Agencije vezane za pakete usluga iz člana 6 ovog Pravilnika su zaštićena u skladu sa odredbama Krivičnog zakonika (“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 i 35/2019)

Protiv svakog lica koja izvrše povredu autorskog prava agencija će podneti Tužba  u smislu čl. 204. i 208.  Zakona o autorskim i srodnim pravima i krivična prijava u smislu čl.198-200 Krivičnog zakonika.

Član 15

Svim licima se skreće pažnja da ukoliko su im potrebne dodatne informacije za pružene usluge da se obrate agenciji.

Zabranjuje se i iznošenje bilo kakvih uvreda, psovki, pogrdnih reči,pretnji usled neinformisanosti i svaki počinilac će biti prijavljen nadležnim organima i procesuiran.

Član 16

Agencija stalno stoji na usluzi i daje sve od sebe da svaki klijent bude zadovoljan. Agencija kroz svoje pakete i komunikaciju daje sve od sebe da ispoštuje svakog klijenta. Povraćaj novca ne vršimo ukoliko su sve obaveze maksimalno ispoštovane. Jedini način za povraćaj novca je moguć 2 sata od dobijanja paketa i to podnošenjem zahteva na našem mejlu u sledećem formatu ime, prezime, datum rodjenja, fotografija uplatnice, datum uplate, datum podnošenja zahteva, broj telefona i razlog podnošenja zahteva. Ukoliko se desi propust prilikom slanja paketa ili sadržine, tehnički problem ili odlazak mejla na krivo mesto (spam folder, pogrešan unos) agencija može izvršiti povrat novca u roku od 15 dana.

Član 17

Svaki pokušaj zloupotrebe paketa, kopiranja, preprodaje, namerne kupovine da bi se nakon toga tražio povraćaj novca i time nanela šteta agenciji, lažiranje podataka prilikom kupovine, vređanje, manipulisanje drugim ljudima i slične zloupotrebe kažnjavaju se u skladu sa zakonom R.S i osoba koja vrši zloupotrebu odlazi na crnu listu agencije i prekida se svaki vid saradnje, komunikacije i odgovaranja na poruke. Na taj način agencija sprečava ugrožavanje poslovanja iste.

Član 18

Pre dostavljanja paketa klijent je dužan popuniti intervju (listu od 10 pitanja radi konfigurisanja paketa po prethodnom znanju klijenta i iskustvu), takođe je potrebno i popuniti formular i ostaviti sve potrebne podatke. Klijent koji ne popuni navedene formulare ili lažira iste gubi vreme za dobijanje paketa ili ga neće dobiti radi lažiranja podataka.

Rok za slanje paketa nakon uplate i slanja uplatnice je 72 časa.

Rok za slanje dodatnih usluga uz paket (konsalting paketa, tutoriala, info konsaltinga) je 7 dana.

Član 19

Svaki potencijalni klijent ili klijent obavezan je da ispoštuje redosled javljanja, slanja poruka, slanja dokumenata, informacija o uplati, dokazu uplate, odabira paketa i slična navođenja.

Obavezno je slušati instrukcije agenta koji svakog potencijalnog klijenta ili klijenta upućuje sa jednog mejla na drugi, ili sa jednog profila na drugi sve u cilju lakše preglednosti i bržeg odgovaranja i dobijanja usluge. Naprimer: klijent se javlja na instagramu, dalju komunikaciju nastavlja na mejlu, prima instrukcije na mejlu i instrukcije za uplatu, dokaz o uplati šalje na office (costrategistoffice@gmail.com) mejl, sva pitanja postavlja na standardan mejl (costrategist.rs@gmail.com) ili na instagram profilu (na office mejlu se samo šalje paket, ne vrši se dalja komunikacija).

Svako ko ne bude poštovao redosled dobijen od agenta neće dobiti kupljeni paket ili će čekati duži period od navedenog u članu 18.

Član 20

Plaćanjem paketa i slanjem uplatnice informacionom koordinatoru agencije, klijent potvđuje da je pročitao Pravilnik i da je saglasan sa svim njegovim odredbama.

Član 21

Ovaj pravilnik je objavljen na internet stranici agencije.

Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja.